1)

تقديرنامه از شركت مهندسي ارتباطات پيام مشرق

تقديرنامه دانشگاه تربيت دبير شهيد رجائي
1401/12/7
ويرايش    رکورد جديد    
2)

تقديرنامه از شركت پيام مشرق

تقديرنامه دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد صدوقي يزد
1401/12/7
ويرايش    رکورد جديد    
3)

تقديرنامه از شركت مهندسي پيام مشرق

تقديرنامه انجمن كتابداري و اطلاع رساني ايران
1401/12/7
ويرايش    رکورد جديد    
4)

هفته هاي جايزه باران پيام مشرق

نرم افزار مديريت سفارشات
1401/10/5
ويرايش    رکورد جديد    
6)

پنجمين كنفرانس متخصصان علم اطلاعات

دستگاه هاي RFID در همايش
1401/9/30
ويرايش    رکورد جديد    
فهرست